Modelovanje ORACLE baza

ORA 6: Relacioni model baze podataka

Konceptualni model podataka treba transformisati u fizički model podataka. Na osnovu ER-modela pravimo relacionu bazu podataka, koja se sastoji iz tabela (relacija) koje su medjusobno povezane. Dakle, ER dijagram postaje relacioni dijagram baze podataka

ORA 5: Normalizacija, Prva i Druga Normalna Forma

Šta se dešava kada je podatak smešten na više od jednog mesta u bazi podataka? Šta ako neko promeni informaciju na jednom mestu ali ne i na ostalim? Kako ćete znati koja informacija je tačna?

ORA 4: Konvencije za crtanje ER-dijagrama

Najefikasnije je komunicirati sa drugima na način koji svi razumeju. Crtanje ER dijagrama je slično tome, svi crtaju dijagrame po istim pravilima. U ovoj lekciji naučićete da prateći pravila, konstruišete komponente ER-dijagrama koje predstavljaju entitete i atribute.

ORA 3: Model Objekti-Veze (MOV) i ER dijagram

Dijagram entiteti-veze, poznat kao ERD, je konsistentno sredstvo koje može biti upotrebljeno za prezentaciju potreba za podacima bez obzira koji tip baze podataka se koristi, čak i ako se baza podataka uopšte ne koristi.

ORA 2: Entitet, instanca, atribut, UID

Ako znate kako da organizujete i klasifikujete podatke znaćete da izvučete korisne zaključke o podacima. Zato je važno naučiti šta su entiteti, instance, atributi, jedinstveni identifkatori.

ORA 1: Uvod u Oracle baze podatka (Podatak Vs Informacija)

Da biste shvatili šta su to baze podataka prvo morate znati da razlikujete podatke od informacija Da biste napravili dobru bazu podataka morate znati njenu svrhu i svrhu projektovanja baze podataka.