ORA 2: Entitet, instanca, atribut, UID


Ako znate kako da organizujete i klasifikujete podatke znaćete da izvučete korisne zaključke o podacima. Zato je važno naučiti šta su entiteti, instance, atributi, jedinstveni identifkatori.

Entiteti su zapravo sve ono  o čemu čuvamo podatke.

Na primer:
Školi je potrebno da smeste podatke o (minimalno): STUDENTIMA, NASTAVNICIMA, PREDMETIMA, UČIONICAMA, OCENAMA...

Važno je naučiti o atributima jer oni pružaju više informacija o entitetima. Atributi pomažu da budemo izričitiji (precizniji)   o tome koje podatke želimo da pratimo.

Na primer:
U restoranu, treba vam spisak različitih stavki narudžbine da biste znali koliko da naplatite. Pri pravljenju više izveštaja o prodaji za jedno odeljenje, morate odabrati prave izveštaje prodaje iz liste izveštaja.

Važno je naučiti šta su jedinstveni identifikatori jer oni razlikuju jednu instancu od druge instance entiteta.

Instanca

U učionici, morate razlikovati jednu osobu od  drugih. Kada klasifikujete svoju CD kolekciju, treba   vam mogućnost da pronađete određeni CD. Kada listate transakcije u finansijskom   izveštaju, treba da budete u mogućnosti da  razlikujete više transakcija koje su izvršene  u istom danu.

Entitet

- “Nešto” od važnosti za posao o čemu moraju da se znaju podaci
- Ime za grupu sličnih stvari koje možete  da navedete
- Obično imenica u jednini 
- Primeri: stvari (auto, knjiga), događaji  (utakmica, ispit), ljudi (student, DJ)

Entiteti imaju instance. Instanca entiteta je jedinstvena pojava entiteta. Dalmatinac, Sijamska mačka, krava i prase su instance entiteta ŽIVOTINJA. Kabriolet, sedan, prikolica su instance entiteta VOZILO

Entiteti mogu biti:

- Opipljivi, kao OSOBA ili PROIZVOD
- Neopipljivi, kao NIVO SPOSOBNOSTI
- Događaj, kao KONCERT

Atribut je poseban deo informacije koji:

- Opisuje entitet
- Kvantifikuje entitet
- Kvalifikuje entitet
- Klasifikuje entitet
- Specifikuje entitet

VAŽNO: Atribut ima samo jednu vrednost za jednu instancu entiteta.

Neki atributi moraju da imaju vrednost. To su MANDATORNI atributi. Na primer: u većini poslova koji prate informacije o zaposlenima, ime je potrebno. Drugi atributi mogu imati vrednost ili ostati nepopunjeni. To su OPCIONALNI atributi. Na primer: broj telefona često nije potreban, izuzev u mobilnim ili bežičnim aplikacijama. E-mail adresa može biti mandatorni atribut za ZAPOSLENOG ako modelujete e-mail aplikaciju. Može biti opcionalan za MUŠTERIJU ako modelujete online katalog. Ili, svaka osoba mora da ima datum rođenja, a može da ima i datum venčanja, datum diplomiranja i sl. 

 Jedinstveni identifikator (UID)

Razmislite o svim studentima u učionici. Svaki student je opisan u nekoliko crta ili atributa. Koji atribut ili atributi vam dozvoljavaju da odaberete jednog studenta od ostatka razreda? To je jedinstveni identifikator studenta. Za studenta to može biti broj indeksa. Ali, ako biste modelovali aplikaciju za sve fakultete u jednoj državi, moguće je da broj indeksa nije UID, jer studenti sa više fakulteta mogu imati isti broj indeksa. Tada se UID modeluje kao kombinacija dva atributa, npr. broj indeska i id ili naziv fakulteta

- PESMA  ima jedinstven identifikator (UID).
- UID je atribut ili kombinacija atributa koji razlikuju jednu pesmu od druge.
- Kako da nađete određenu pesmu u celoj kolekciji?
- Koji bi bio jedinstveni identifikator za PESMU?

 

 

Literatura: Fakultet Tehničkih Nauka Čačak
Ostavite komentar

Komentari posetilaca


    Ovaj članak nema komentara.
    Budite prvi koji će ostaviti komentar!