CSH 2: Grananje (uslovi) i ciklusi (petlje)


Uslov može biti jednostavan relacijski izraz ili kombinacija izraza spojenih s logičkim operatorima. Izraz mora biti unutar okruglih zagrada. Naredba if radi tako da se ispita uslov i u skladu sa istinitom ili lažnom vrednošću uslova izvršavaju naredbe.

Ukoliko je izraz istinit, naredba ili blok naredbi koje slede se izvršavaju. Ukoliko želimo koristiti blok naredbi, one moraju biti zatvorene unutar vitičastih zagrada.

Kao kod C programskog jezika, može se koristiti jednostruko grananje  


if (uslov) 
{
     // Nesto se radi 
} 

ili višestruko 


if (uslov1) 
{ 
    // Radi nešto 
} 
else 
{ 

    if (uslov2) 
    { 
        // Radi nešto drugo 
    } 
    else 
    { 
         // Radi nešto drugo 
    } 
} 

for ciklus 
 
Opšti oblik for ciklusa koji ima oblik izraza koji treba da se izvrše: 


for(inicijalizacija; uslov; iteracija)   
{ 
    niz izraza; 
} 

Primer 1. Napisati konzolnu aplikaciju za unos broja i određivanje sume brojeva od 1 do unetog broja i faktorijela tog broja.


using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
  class MainClass 
  { 
    public static void Main() 
    { 
      int n, sum = 0; 
      int fact = 1; 
      Console.WriteLine("Uneti broj do koga se vrsi sabiranje "); 
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
      for (int i = 1; i <= n; i++) 
      { 
        sum += i; // i je pomocna primenljiva 
        fact *= i; 
      } 
      Console.WriteLine("Suma brojeva od 1 do {0} je {1} ",n, sum); 
      Console.WriteLine("Faktorijel je " + fact); 
    } 
  } 
}

Primer 2. Napisati konzolnu aplikaciju za unos nekog celog broja i ispisivanje stepena od 1 do n zadatog broja.


using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
  class MainClass 
  { 
    public static void Main() 
    { 
      int i, e, n, broj; 
      int rezultat; 
      Console.WriteLine("Uneti broj ciji se stepen trazi "); 
      broj = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
      Console.WriteLine("Uneti stepen koji se trazi "); 
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
      for (i = 1; i <= n; i++) 
      { 
        rezultat = 1; 
        e = i; 
        while (e > 0) 
        { 
          rezultat *= broj; 
          e--; 
        } 
        Console.WriteLine(broj + " na " + i + " je " + rezultat); 
      } 
    } 
  } 
} 


Literatura: Fakultet Tehničkih Nauka Čačak
Ostavite komentar

Komentari posetilaca


  Ovaj članak nema komentara.
  Budite prvi koji će ostaviti komentar!