C# programiranje


CSH 4: Klase i objekti  
05.07.2014. 13:31 | 0 Komentara
CSH 4: Klase i objekti Klasa je korisnički izveden tip podataka koji se sastoji od polja različitog tipa i metoda. Klasa definiše podatak i njegovo ponašanje. Objekat je konkretan primerak klase.
CSH 3: Funkcije (methods) i nizovi (array)  
05.01.2014. 10:14 | 0 Komentara
CSH 3: Funkcije (methods) i nizovi (array) Kada je reč o funkcijama prvo treba objasniti funkciju Main(). Ova funkcija kao rezultat vraća void ili int, a može se uključiti string[] args parametar, pa su moguće sledeće verzije ove funkcije:
CSH 2: Grananje (uslovi) i ciklusi (petlje)  
04.01.2014. 20:53 | 0 Komentara
CSH 2: Grananje (uslovi) i ciklusi (petlje) Uslov može biti jednostavan relacijski izraz ili kombinacija izraza spojenih s logičkim operatorima. Izraz mora biti unutar okruglih zagrada. Naredba if radi tako da se ispita uslov i u skladu sa istinitom ili lažnom vrednošću uslova izvršavaju naredbe.
CSH 1: Uvod u C# programiranje  
04.01.2014. 19:49 | 1 Komentara
CSH 1: Uvod u C# programiranje C# je jednostavan objektno-orijentisan programski jezik opšte namene. Razvio ga je Microsoft tim koji je vodio Andres Hejlsberg. Poslednja verzija C# je 4.0 koja je završena 12. Aprila 2010. god.